Disclaimer & Privacy

Samenvatting: Jouw gegevens zijn veilig bij ons. We vragen jouw persoonsgegevens zodat we je alle informatie over het onderzoek kunnen bezorgen. We nemen deze persoonsgegevens op in de bestanden van European Fitness Academy. We delen je gegevens niet met derden, we bewaren ze zorgvuldig en houden ze niet langer bij dan nodig. Je hebt recht om je gegevens in te kijken, te corrigeren en te laten verwijderen.

Het gebruik van de website www.europeanfitnessacademy.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Gebruik van de website

European Fitness Academy besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan European Fitness Academy niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal European Fitness Academy de vereiste inspanningen leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. European Fitness Academy wijst elke aansprakelijkheid af voor de keuzes en de ermee samenhangende gevolgen die de gebruiker van de website maakt op basis van gegevens die deze terugvindt op de website. De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. U kan hiervoor een email sturen naar info@europeanfitnessacademy.be. European Fitness Academy spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. European Fitness Academy kan echter niet garanderen dat zijn website volledig vrij van onderbreking is niet door andere technische problemen wordt getroffen. European Fitness Academy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. European Fitness Academy beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van deze inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. European Fitness Academy aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Bescherming van persoonsgegevens

Algemeen

Als je meedoet met een onderzoek van European Fitness Academy, van plan bent een onderzoek mee te doen en/of uit interesse onze website bezoekt, dan hebben wij bepaalde informatie en gegevens van je nodig. Op de verwerking van jouw gegevens is wet- en regelgeving van toepassing, waaronder de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de ‘Privacywet’).

Hieronder hebben wij voor jou op een rijtje gezet a) welke gegevens wij van jou verwerken, b) waarom wij dat doen en c) hoe wij met jou persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd d) op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door European Fitness Academy.

a) Welke van jouw gegevens worden door ons verwerkt?

European Fitness Academy verwerkt persoonsgegevens. Volgens de Privacywet is een persoonsgegeven “iedere informatie betreffende een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die tot jouw persoon te herleiden zijn. Afhankelijk van je lidmaatschap en/of deelname, worden je persoonsgegevens opgeslagen in de bestanden van European Fitness Academy.

Jouw verzamelde gegevens uit de voorbedoelde bestanden kunnen wij ook combineren. Deze (gecombineerde) gegevens kunnen ook worden gedeeld tussen de Belgische ondernemingen van de European Fitness Academy Groep.

Gegevens van onze (potentiële) leden

Bij deelname aan een European Fitness Academy onderzoek verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en je emailadres. Daarnaast houden wij enkele gegevens bij die noodzakelijk zijn in het onderzoek, dit kan bijvoorbeeld uw gewicht en lengte zijn.

Gegevens van onze websitebezoekers

Van iedere bezoeker van onze website worden eveneens (persoons)gegevens verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina of de webshop zelf invult, zoals je emailadres, naam, thuis- of werkadres of een telefoonnummer. Bij deelname aan een onderzoek van European Fitness Academy worden de nodige gegevens bijgehouden zolang het onderzoek loopt.

Surf- en klikgedrag

Daarnaast verzamelen we informatie over je bezoek aan onze website. Het gaat daarbij in eerste instantie om gegevens die jouw browser standaard naar elke website stuurt, die je bezoekt. Denk daarbij aan je IP-adres. Wij kunnen ook informatie verzamelen over welke pagina’s van onze website je bekijkt, op welke links (koppelingen) je klikt, hoe vaak je onze website bezoekt en welke andere handelingen die je verricht; oftewel je surf- en klikgedrag.

Cookies


Een cookie is een kleine hoeveelheid data, die een server naar jouw browser stuurt, met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Op die manier kan de server jouw browser eenvoudig opnieuw herkennen en weten we bijvoorbeeld in welke taal je onze website wilt bekijken.

Onze website maakt gebruik van (tijdelijke) cookies. Soms zijn dat cookies van derden. European Fitness Academy heeft overigens geen toegang tot die cookies van derden.

b) Waarom verwerken wij je gegevens (doeleinden)?

Dienstverlening

Zonder verwerking van jouw persoonsgegevens, kan European Fitness Academy haar diensten niet aan je leveren. We kunnen dan bijvoorbeeld geen evaluatie van uw onderzoeksresultaten geven. Of als je ons een vraag hebt gesteld, dan kunnen we die niet beantwoorden. En zonder je gegevens is de informatie op onze website voor jou (niet goed) beschikbaar of worden bepaalde functies van die website onbruikbaar.

European Fitness Academy werkt samen met partners, bijvoorbeeld voor het aanbieden van onze diensten. Het kan dus voorkomen dat wij je persoonsgegevens aan die partners verstrekken. Van onze partners verlangen wij, dat zij tenminste voldoen aan de Privacywet. Zij moeten voorzichtig omgaan met jouw persoonsgegevens en het is hen verboden om jouw gegevens ergens anders voor te gebruiken dan waarvoor ze aan hen zijn verstrekt.

Wettelijke verplichting

European Fitness Academy kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om je persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Marketing- en verkoopactiviteiten

European Fitness Academy kan jouw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van marketing- en verkoopactiviteiten (ook na beëindiging van je deelname) ten behoeve van haar eigen dienstverlening of van aan European Fitness Academy gelieerde ondernemingen. Jouw gegevens worden dan gebruikt voor het doen van (gezamenlijke) aanbiedingen, zowel schriftelijk, telefonisch als elektronisch (onder meer via email).

Voor alle duidelijkheid: wij verkopen de persoonsgegevens van onze leden NIET aan derden zodat zij die gegevens kunnen gebruiken voor hun direct marketing activiteiten!

(Markt)onderzoek- en analyses

Je persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel onze website als onze diensten te verbeteren.

Cookies

Met behulp van cookies kunnen wij bijvoorbeeld onze informatie en advertenties op webpagina’s van anderen laten afbeelden, zodat die pagina’s beter aansluiten bij jouw persoonlijke voorkeuren of interesses.

c) Hoe gaan wij om met jouw gegevens?

Beveiliging

European Fitness Academy zorgt voor een passende technische en organisatorische beveiliging van de gegevens van haar leden. Jouw gegevens zijn daarom niet voor alle medewerkers van European Fitness Academy of derden in te zien. Daarnaast gebruiken we jouw gegevens alleen zoals in ons privacy beleid is vastgelegd.

d) Hoe kun je invloed uitoefenen op de verwerking van je persoonsgegevens?

Toegang
Ieder lid heeft recht op toegang van zijn of haar persoonsgegevens. Uiteraard kun je in jouw club opvragen, welke gegevens zij daar van jou hebben geregistreerd.

Mocht je daaraan niet voldoende hebben, dan kun je een verzoek tot toegang indienen door een gedagtekende en ondertekende brief te sturen naar European Fitness Academy, Vlezenbeeklaan 37, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, België, onder vermelding van “toegang verzoek” en voorzien van je naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een kopie van jouw geldige identiteitskaart.

Verbetering
Ieder lid heeft ook het recht om zijn of haar persoonsgegevens te laten corrigeren als deze niet juist zijn. Ook dit kun je op jouw club laten doen. Mocht dat om wat voor reden ook niet lukken, dan kun je een gedagtekende en ondertekende brief sturen naar het hiervoor bedoelde adres in België onder vermelding van “verbetering verzoek” en voorzien van je naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een kopie van je geldige identiteitskaart. Wij zullen binnen 45 dagen na ontvangst van je verzoek een schriftelijke reactie geven.

Verzet
Wanneer je persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of dan noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, kun je tegen dat gebruik bezwaar maken. Je kunt je daarom vooral verzetten tegen het gebruik van jouw gegevens voor commerciële doeleinden, zoals direct marketing activiteiten alsook de verstrekking van jouw gegevens aan derden voor diezelfde direct marketing doeleinden. Dat kan zelfs, wanneer je in een eerder stadium toestemming hebt gegeven voor dat gebruik.

Mocht je er dus bezwaar tegen hebben dat European Fitness Academy jouw persoonsgegevens gebruikt voor de onderstaande commerciële doeleinden, stuur dan een gedagtekende en ondertekende brief naar het hiervoor bedoelde adres in België onder vermelding van “bezwaar gebruik gegevens”. Voorzie de brief van je naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een kopie van je geldige identiteitskaart. Wij zullen binnen 45 dagen na ontvangst van je bezwaar schriftelijk reageren.

Vermeld duidelijk in je brief tegen welke vorm van gebruik van je persoonsgegevens je bezwaar maakt:

– European Fitness Academy direct mailing per post; en/of
– Commerciële email, waaronder ook de nieuwsbrief of SMS berichten van European Fitness Academy; en/of
– Telemarketing door European Fitness Academy.

Uiteraard doen wij er alles aan om jouw bezwaar zo snel als mogelijk is administratief te verwerken. Het kan enige tijd duren, voordat we dit hebben gedaan en het is dus mogelijk dat je in de tussentijd nog door ons wordt benaderd.

Cookies

De website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. De informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. De meeste internetbrowsers geven u de mogelijkheid cookies van uw harde schijf verwijderen of cookies af te wijzen vooraleer deze geïnstalleerd wordt. Voor meer informatie hieromtrent, vragen wij u de instructies van uw internetbrowser te consulteren.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze site te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1194 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.). is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met European Fitness Academy via email naar info@europeanfitnessacademy.be. European Fitness Academy behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie. Indien U de intellectuele rechten of andere rechten van European Fitness Academy of derden miskent en de hierboven gestelde voorwaarden niet naleeft, verbindt u zich ertoe European Fitness Academy of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen die gevorderd worden als gevolg van een inbreuk hierop.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan European Fitness Academy bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. European Fitness Academy wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. European Fitness Academy mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U stemt ermee in dat European Fitness Academy de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Betaling onderzoek

Elke deelnemer betaalt een eenmalige deelnemersbijdrage van 59 euro, dit kan worden betaald via bancontact, kredietkaart, Paypall of via overschrijving op het rekeningnummer BE69 7360 4185 6978 bij KBC Bank met vermelding van uw naam+voornaam+gemeente.

Geregistreerd merk en geschillen

European Fitness Academy is een geregistreerd merk en eigendom van European Fitness Academy BVBA met ON 0682 790 819. Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadplegingen van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbank te brengen.

 

© European Fitness Academy | European Fitness Academy is een geregistreerd merk